« Aktualności

2023-02-16

Rekrutacja 2023/2024

REKRUTACJA DO PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W KOTORZU MAŁYM
– ROK SZKOLNY 2023/2024
W oparciu o Zarządzenie Wójta Gminy Turawa nr OR.0050.9.2023 z dnia 13.01.2023r.,
dyrektor Publicznego Przedszkola w Kotorzu Małym zaprasza rodziców/ opiekunów prawnych
do zapisywania dzieci do przedszkola na rok szkolny 2023/2024.
Harmonogram rekrutacji:
L.p. Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postępowaniu uzupełniającym
1. Składanie deklaracji przez rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2023/2024 od 27.02.2023 r.
do 10.03.2023 r.
Nie dotyczy
2. Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola/ oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym od 27.02.2023 r
do 10.03.2023 r.
od 01.06.2023 r.
 do 07.06.2023 r.
3. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy Prawo oświatowe do 13.03.2023 r. do 10.06.2023 r.
4. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 20.03.2023 r. do godz. 15.00 14.06.2023 r. do godz. 15.00
5. Potwierdzenie przez rodziców kandydatów woli przyjęcia miejsca w postaci pisemnego oświadczenia w postępowaniu rekrutacyjnym od 21.03.2023 r. do 27.03.2023 r. do godz. 15.00 od 15.06.2023 r. do 21.06.2023 r. do godz. 15.00
6. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym 29.03.2023 r. do godz. 13.00 26.06.2023 r. do godz. 13.00
7. Pisemne poinformowanie rodziców kandydatów nieprzyjętych o wyznaczonym przez organ prowadzący przedszkolu/ oddziale przedszkolnym do 14.04.2023 r. nie dotyczy
8. Potwierdzenie przez rodziców woli uczęszczania kandydatów do wskazanego przez Wójta Gminy Turawa przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej od  17.04.2023 r. do 28.04.2023 r. do godz. 15.00 nie dotyczy
9. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych do wyznaczonego przedszkola/ oddziału przedszkolnego 04.05.2023 r. nie dotyczy
 
 
Wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola można pobrać ze strony internetowej www.przedszkolekotorz.pl