STATUT
Przedszkola Publicznego w Kotorzu Małym
Tekst jednolity

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1
 1. Nazwa przedszkola brzmi: Przedszkole Publiczne w Kotorzu Małym.
 2. Siedzibą przedszkola jest budynek przy ul. 1 – go Maja 5 w Kotórzu Małym.
 3. Organem prowadzącym jest Wójt Gminy Turawa.
 4. Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Opolski Kurator Oświaty.
 5. Przedszkolu może być nadane imię przez organ prowadzący na wniosek rady pedagogicznej.
 6. Przedszkole używa pieczątki podłużnej w pełnym brzmieniu.
 

CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA

§ 2
 1. Przedszkole realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz w przepisach wydanych na jej podstawie, w zakresie wspomagania indywidualnego rozwoju dziecka, opieki nad zdrowiem, bezpieczeństwem i prawidłowym rozwojem wychowanków w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego, poprzez:
  1)  wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji;
  2)  budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe;
  3)  kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek;
  4)  rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłym;
  5)  stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych;
  6)  troska o zdrowie dzieci i ich rozwój fizyczny i sprawność fizyczną, aby chciały i mogły uczestniczyć w zabawach i grach sportowych;
  7)  budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych;
  8)  wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne;
  9)  kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej;
  10)  zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej;
  11)  kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych;
  12)  kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych;
  13)  wdrażanie dzieci do utrzymywaniu ładu i porządku;
  14)  wspomaganie rozwoju mowy dzieci;
  15)  wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia;
  16)  wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci;
  17)  wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych;
  18)  wychowanie przez sztukę – dziecko widzem i aktorem – muzyka i śpiew, pląsy i taniec – różne formy plastyczne;
  19)  wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne, budzenie zainteresowań technicznych;
  20)  pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i w unikaniu zagrożeń;
  21)  wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt;
  22)  wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną;
  23)  kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania;
  24)  wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne.
 2. Przedszkole umożliwia dzieciom podtrzymanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 3. W pracy dydaktyczno – wychowawczej zapewnia podtrzymanie kultury i tradycji regionalnej.
 4. Przedszkole udziela pomoc psychologiczno-pedagogiczną wychowankom, ich rodzicom i nauczycielom.
 5. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana dzieciom w przedszkolu, polega na rozpoznawaniu i zaspakajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dziecka oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych dziecka, wynikających w szczególności:
  1) z niepełnosprawności;
  2) z niedostosowania społecznego;
  3) z zagrożenia niedostosowaniem społecznym;
  4) ze szczególnych uzdolnień;
  5) ze specyficznych trudności w uczeniu się;
  6) z zaburzeń komunikacji językowej;
  7) z choroby przewlekłej;
  8) z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;
  9) z niepowodzeń edukacyjnych;
  10) z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacja bytową dziecka i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi;
  11) z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą.
 6. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana w przedszkolu rodzicom dzieci i nauczycielom polega na wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększenia efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci.
 7. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu jest dobrowolne i nieodpłatne.
 8. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną w przedszkolu organizuje dyrektor przedszkola.
 9. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu udzielają wychowankom nauczyciele oraz specjaliści wykonujący w przedszkolu zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w szczególności psycholog, pedagog, logopeda, terapeuta pedagogiczny, zwani dalej ‘specjalistami”
 10. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana i udzielana we współpracy z:
  1) rodzicami;
  2) poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi;
  3) placówkami doskonalenia nauczycieli;
  4) innymi przedszkolami, szkołami i placówkami;
  5) organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.
 11. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu jest udzielana z inicjatywy:
  1) wychowanka;
  2) rodziców wychowanka;
  3) dyrektora przedszkola;
  4) nauczyciela lub specjalisty, prowadzącego zajęcia z wychowankiem;
  5) poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej;
  6) kuratora sadowego;
  7) pracownika socjalnego;
  8) pielęgniarki lub higienistki;
  9) asystenta rodziny;
  10) asystenta edukacji romskiej;
  11) pomocy nauczyciela
 12. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu może być organizowana w formie porad, konsultacji i warsztatów dla rodziców i nauczycieli oraz zajęć specjalistycznych dla dzieci (korekcyjno – kompensacyjnych, logopedycznych, socjoterapeutycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym) i zajęć rozwijających uzdolnienia.
 13. Zajęcia rozwijające uzdolnienia organizuje się dla dzieci szczególnie uzdolnionych oraz prowadzi się przy wykorzystaniu aktywnych metod pracy. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 8.
 14. Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne organizuje się dla dzieci z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi, lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 5.
 15. Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze organizuje się dla dzieci mających trudności w nauce, w szczególności w spełnianiu wymagań. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 8.
 16. Zajęcia logopedyczne organizuje się dla dzieci z zaburzeniami mowy, które powodują zaburzenia komunikacji językowej oraz utrudniają naukę. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 4.
 17. Zajęcia socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia o charakterze terapeutycznym organizuje się dla dzieci z dysfunkcjami i zaburzeniami utrudniającymi funkcjonowanie społeczne. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 10.
 18. Czas trwania zajęć, o których mowa w ust. 12 określają odrębne przepisy.
 19. Zajęcia rozwijające uzdolnienia, zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze oraz specjalistyczne prowadzą nauczyciele i specjaliści posiadający kwalifikacje odpowiednie dla rodzaju prowadzonych zajęć.
 20. Porady, konsultacje, warsztaty i szkolenia prowadzą nauczyciele i specjaliści.
 21. Nauczyciele oraz specjaliści w przedszkolu, rozpoznają odpowiednio indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz indywidualne możliwości psychofizyczne dzieci, w tym ich zainteresowania i uzdolnienia.
 22. Nauczyciele oraz specjaliści w przedszkolu prowadzą w szczególności:
  1) obserwacje pedagogiczną zakończoną analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna);
 23. W przypadku stwierdzenia, że wychowanek ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną, nauczyciel lub specjalista informuje o tym niezwłocznie dyrektora.
 24. Dyrektor przedszkola informuje innych nauczycieli, wychowawców grup, specjalistów o potrzebie objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną w trakcie ich bieżącej pracy z dzieckiem – jeśli stwierdzi taką potrzebę.
 25. W przypadku stwierdzenia przez dyrektora przedszkola, że konieczne jest objecie dziecka pomocą psychologiczno – pedagogiczną odpowiednio planuje i koordynuje udzielanie dziecku pomocy psychologiczno – pedagogicznej, w tym ustala formy udzielania tej pomocy, okres ich udzielania oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy będą realizowane.
 26. Dyrektor przedszkola planując udzielanie dziecku pomocy psychologiczno – pedagogicznej, współpracuje z rodzicami dziecka oraz w zależności od potrzeb – z innymi nauczycielami i specjalistami, prowadzącymi zajęcia z dzieckiem, poradnią lub innymi osobami, o których mowa w ust.11.
 27. Dyrektor przedszkola, może wyznaczyć inna osobę, której zadaniem będzie planowanie i koordynowanie udzielania dzieciom pomocy psychologiczno – pedagogicznej przedszkolu.
 28. Nauczyciele, wychowawcy grup oraz specjaliści są odpowiedzialni za jakość udzielanej w przedszkolu pomocy psychologiczno pedagogicznej.
 29. Szczegółowe zasady udzielania i organizowania pomocy psychologiczno – pedagogicznej określają odrębne przepisy.
 30. Przedszkole realizuje zadania z uwzględnieniem indywidualnego rozwoju dziecka, prowadząc wielokierunkowe, równolegle prowadzone działania profilaktyczne, stymulujące, kompensacyjne, współpracując z rodziną wspomagając ją w wychowaniu i przygotowaniu dziecka do podjęcia nauki w szkole.
 31. Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi w czasie zajęć w przedszkolu oraz w czasie zajęć poza przedszkolem w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa, zasady i sposób sprawowania opieki regulują opracowane przez radę pedagogiczną, na podstawie obowiązujących przepisów prawnych, procedury wewnętrzne:
  1) procedura organizacji wycieczek i spacerów;
  2) procedura bezpieczeństwa dzieci podczas ich pobytu w przedszkolu.
 32. Za bezpieczne i higieniczne warunki odpowiadają wszyscy pracownicy przedszkola a w szczególności pracownicy pedagogiczni.
 33. Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi, dostosowując metody i sposoby oddziaływań do wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych, potrzeb środowiskowych z uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych.
 34. Przedszkole organizuje różnorodne formy krajoznawstwa i turystyki. Zasady sprawowania opieki nad dziećmi podczas wycieczek i spacerów określają procedury wymienione w ust. 31 pkt.1, 2
 35. Dziecko powinno być przyprowadzane i odbierane z przedszkola przez rodziców (prawnych opiekunów) lub upoważnioną przez nich osobę, zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo w godzinach określonych w umowie cywilno – prawnej. Zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola reguluje zarządzenie wewnętrzne dyrektora z dnia 31.01.2012r. z którym zapoznaje się wszystkich nauczycieli oraz rodziców na początku każdego roku szkolnego.
 36. Rodzice (prawni opiekunowie) przyjmują odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego z przedszkola przez upoważnioną przez nich osobę.
 37. Zgodnie z Ustawą o systemie oświaty z późniejszymi zmianami, na życzenie rodziców (prawnych opiekunów), przedszkole organizuje dla dzieci naukę religii i zajęcia z języka mniejszości narodowej. W tym czasie dzieci nie uczęszczające na te zajęcia mają zapewnioną opiekę innego nauczyciela.
 38. Warunki i sposób wykonywania przez przedszkole zadania, o którym mowa w ust. 42, określają odrębne przepisy.
 39. Przedszkole na wniosek rodziców może realizować świadczenia dodatkowe obejmujące zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, odbywające się poza czasem przeznaczonym na realizacje podstawy programowej wychowania przedszkolnego z uwzględnieniem w szczególności potrzeb i możliwości rozwojowych dzieci.
 

ORGANY PRZEDSZKOLA

§ 3
 1. Organami przedszkola są:
  1) Dyrektor przedszkola;
  2) Rada pedagogiczna;
  3) Rada rodziców.
 2. Rada pedagogiczna i rada rodziców uchwalają regulaminy swojej działalności, które nie mogą być sprzeczne z przepisami prawa i niniejszym statutem.

  DYREKTOR PRZEDSZKOLA
   
 3. Dyrektor przedszkola wyłaniany jest w drodze konkursu przez organ prowadzący.
 4. Dyrektor przedszkola w szczególności:
  1) kieruje działalnością przedszkola i reprezentuje go na zewnątrz;
  2) sprawuje opiekę nad dziećmi oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne;
  3) przewodniczy radzie pedagogicznej i realizuje jej uchwały oraz uchwały rady rodziców podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących;
  4) wstrzymuje uchwały rady pedagogicznej i rady rodziców niezgodne z przepisami prawa i powiadamia o tym stosowne organy;
  5) koordynuje współdziałanie organów przedszkola, zapewniając im swobodne działanie i podejmowanie decyzji zgodnie z prawem oraz wymianę informacji między nimi;
  6) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym przedszkola, zaopiniowanym przez radę rodziców i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie;
  7) dopuszcza do użytku w przedszkolu zaproponowany przez nauczycieli program wychowania przedszkolnego po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej;
  8) opracowuje razem z radą pedagogiczną program rozwoju przedszkola z wykorzystaniem informacji z realizacji nadzoru pedagogicznego;
  9) gromadzi informacje o pracy nauczycieli w celu dokonania ich oceny pracy według zasad określonych w odrębnych przepisach;
  10) sprawuje nadzór pedagogiczny w stosunku do zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli, wykonując w szczególności następujące zadania:
     a) organizuje ewaluację wewnętrzną i wykorzystuje jej wyniki do doskonalenia jakości pracy przedszkola;
     b) kontroluje przestrzeganie przez nauczycieli przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej przedszkola;
     c) wspomaga nauczycieli w realizacji ich zadań, w szczególności przez:
       – przedstawianie nauczycielom wniosków wynikających ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego
       – motywowanie do doskonalenia i rozwoju zawodowego,
       – organizowanie szkoleń i narad,
     d) dokonuje obserwacji prowadzonych przez nauczycieli zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz innych zajęć i czynności wynikających z działalności statutowej placówki;
  11) opracowuje na każdy rok szkolny planu nadzoru pedagogicznego i przedstawia go radzie pedagogicznej w terminie do dnia 15 września roku szkolnego, którego dotyczy plan;
  12) przedstawia radzie pedagogicznej, do dnia 31 sierpnia każdego roku, wyniki i wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności przedszkola;
  13) przekazuje informacje z realizacji nadzoru pedagogicznego radzie pedagogicznej i radzie rodziców;
  14) ustala w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny program wychowawczy przedszkola oraz program profilaktyki – jeżeli rada rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z radą pedagogiczną w sprawie tych programów;
  15) ustala ramowy rozkład dnia na wniosek rady pedagogicznej, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy oraz oczekiwań rodziców (prawnych opiekunów);
  16) opracowuje arkusz organizacji przedszkola i przedstawia go do zatwierdzenia organowi prowadzącemu;
  17) zapewnia pracownikom właściwe warunki pracy zgodnie z przepisami Kodeksu pracy, bhp i ppoż.;
  18) współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych;
  19) dokonuje kontroli obiektów należących do przedszkola pod kątem zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z tych obiektów, jeżeli przerwa w działalności oświatowej przedszkola trwa, co najmniej 2 tygodnie (z ustaleń kontroli sporządza się protokół, który podpisują osoby biorące w niej udział – kopię protokołu przekazuje się organowi prowadzącemu;
  20) prowadzi dokumentację kancelaryjno – archiwalną zgodnie z obowiązującymi przepisami;
  21) w przypadku stwierdzenia przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny niedostatecznych efektów nauczania lub wychowania w przedszkolu opracowuje – w uzgodnieniu z organem prowadzącym – przedszkolny program i harmonogram poprawy efektywności nauczania lub wychowania;
  22) dyrektor informuje innych nauczycieli, specjalistów o potrzebie objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną w trakcie ich bieżącej pracy z dzieckiem - jeżeli stwierdzi taką potrzebę;
  23) planuje i koordynuje udzielanie dziecku pomocy psychologiczno – pedagogicznej, w tym ustala formy udzielania tej pomocy, okres ich udzielania oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy będą realizowane;
  24) powiadamia dyrektora szkoły, w obwodzie której mieszka wychowanek przedszkola, o spełnianiu przez niego obowiązku, o którym mowa w art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, w przedszkolu;
  25) wydaje rodzicom zaświadczenie o spełnianiu przez dziecko obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego;
  26) wydaje – na wniosek rodziców – decyzje zezwalającą na spełnianie przez dziecko przyjęte do przedszkola obowiązku, o którym mowa w art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, poza przedszkolem;
  27) stwarza warunki do działania w przedszkolu: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji.
 5. Dyrektor może, w drodze decyzji, przyjąć i skreślić dziecko z przedszkola w czasie roku szkolnego na podstawie uchwały rady pedagogicznej i po zasięgnięciu opinii rady rodziców. Skreślenie nie dotyczy dziecka objętego obowiązkiem rocznego przygotowania przedszkolnego. W uzasadnionych przypadkach dziecko to, na wniosek dyrektora przedszkola może zostać przeniesione do innego przedszkola w obwodzie, którym mieszka, realizującego tylko podstawę programowa wychowania przedszkolnego.
 6. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami i decyduje w sprawach:
  1) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola;
  2) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom oraz innym pracownikom przedszkola;
  3) występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej przedszkola, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników przedszkola;
  4) przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
 7. Wykonując swoje zadania współpracuje z radą pedagogiczną, rodzicami, organem prowadzącym oraz instytucjami nadzorującymi i kontrolującymi.
 8. Zapewnia bieżący przepływ informacji pomiędzy poszczególnymi organami przedszkola w sposób zgodny z zarządzeniem wewnętrznym dyrektora z dnia 31.01.2012r., a w przypadku sprzecznych opinii, organizuje spotkania negocjacyjne zainteresowanych organów przedszkola.
 9. Wykonuje zadania związane z prowadzeniem baz danych oświatowych i inne zadania wynikające z przepisów o systemie informacji oświatowej;
 10. Sprawuje Kontrolę Zarządczą w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy, zgodnie z odrębnymi przepisami.
 11. Dyrektor zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w przedszkolu, a także bezpieczne warunki uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez Przedszkole poza obiektem do niego należącym.
 12. Dyrektor ponosi odpowiedzialność za właściwe prowadzenie i przechowywanie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz za wydawanie przez przedszkole dokumentów zgodnych z posiadaną dokumentacją.
 13. W przypadku nieobecności dyrektora przedszkola zastępuje go inny nauczyciel tego przedszkola wyznaczony przez organ prowadzący.
 14. Wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych.

  RADA PEDAGOGICZNA
   
 15. Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem przedszkola w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.
 16. W skład rady pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w przedszkolu.
 17. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor przedszkola.
 18. Dyrektor przedszkola przedstawia radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym ogólne wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności przedszkola.
 19. Rada pedagogiczna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.
 20. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:
  1) zatwierdzanie planów pracy przedszkola po zaopiniowaniu przez radę rodziców oraz planu nadzoru pedagogicznego;
  2) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w przedszkolu, po zaopiniowaniu ich projektów przez radę rodziców;
  3) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli przedszkola;
  4) podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia z listy dzieci uczęszczających do przedszkola;
  5) uchwalenie i nowelizowanie regulaminów przedszkola o charakterze wewnętrznym;
  6) uchwalenie w porozumieniu z radą rodziców programu wychowawczego przedszkola oraz programu profilaktyki;
 21. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:
  1) organizację pracy przedszkola, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć i przydział godzin ponadwymiarowych;
  2) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,
  3) propozycje dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych;
  4) pracę dyrektora przedszkola na wniosek organu prowadzącego lub sprawującego nadzór pedagogiczny;
  5) projekt planu finansowego placówki.
 22. Dyrektor może wstrzymać wykonanie uchwały rady pedagogicznej, jeśli jest ona niezgodna z prawem i zawiadamia o wstrzymaniu wykonania uchwały organ prowadzący Przedszkole oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny.
 23. Rada pedagogiczna przygotowuje projekt statutu placówki albo jego zmiany i przedstawia go do uchwalenia.
 24. Rada pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora oraz deleguje przedstawicieli do składu komisji konkursowej przeprowadzającej konkurs na stanowisko dyrektora.
 25. Nauczyciele zobowiązani są do nie ujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu rady pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste dzieci lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników przedszkola,
 26. Rada pedagogiczna zbiera się na obowiązkowych zebraniach zgodnie z harmonogramem przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym semestrze i po zakończeniu roku szkolnego.
 27. Zebrania rady pedagogicznej są protokołowane.
 28. Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane większością głosów w obecności, co najmniej połowy jej członków.
 29. Zasady pracy rady pedagogicznej określa regulamin jej działalności, o którym mowa w ust. 19.

  RADA RODZICÓW
   
 30. W przedszkolu może działać rada rodziców, stanowiąca reprezentację rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola.
 31. Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze statutem placówki.
 32. W skład rady rodziców wchodzą - po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców dzieci danego oddziału.
 33. W wyborach, o których mowa ust.32, jedno dziecko reprezentuje jeden rodzic.
 34. Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.
 35. Rada rodziców może występować do dyrektora przedszkola, rady pedagogicznej, organu prowadzącego przedszkole oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach przedszkola.
 36. Do kompetencji rady rodziców należy:
  1) uchwalenie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczego przedszkola obejmującego wszelkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do dzieci, realizowanego przez nauczyciela;
  2) uchwalenie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych dzieci oraz potrzeb danego środowiska,, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym, skierowane do dzieci, nauczycieli i rodziców;
  3) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności nauczania lub wychowania w przypadku stwierdzenia przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny niedostatecznych efektów nauczania lub wychowania;
  4) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora przedszkola.
 37. Jeżeli rada rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z radą pedagogiczną sprawie programu, o którym mowa w ust.36 pkt.1 i 2 program ten ustala dyrektor przedszkola w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez dyrektora przedszkola obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez radę rodziców w porozumieniu z radą pedagogiczną.
 38. Rada rodziców ma prawo wytypować dwóch przedstawicieli do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora przedszkola.
 39. Rada rodziców może porozumiewać się z radami rodziców innych przedszkoli, szkół i placówek oświatowych i ustalać zasady i zakres współpracy.
 40. W celu wspierania działalności statutowej placówki rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy rady rodziców określa regulamin, o którym mowa w ust. 31.
 41. Wszystkie spory pomiędzy poszczególnymi organami załatwiane są polubownie na terenie placówki.
 42. Sposób rozwiązywania sporów między organami przedszkola
  1) w przypadku konfliktu nauczyciela z dyrektorem spór rozstrzyga rada pedagogiczna;
  2) konflikt dyrektora z rodzicami rozstrzyga rada pedagogiczna z radą rodziców;
  3) w przypadku konfliktu nauczyciela z rodzicami w pierwszej kolejności powinien być powiadomiony dyrektor przedszkola, który rozstrzyga problem zgodnie z kompetencjami i obowiązującymi przepisami; w przypadku nie rozstrzygnięcia sporu, dyrektor sprawę przekazuje zgodnie z kompetencjami organowi prowadzącemu lub sprawującemu nadzór pedagogiczny;
  4) w przypadku sporu między radą pedagogiczną i radą rodziców dyrektor kieruje organy pozostające w sporze do mediacji, w której pełni rolę mediatora; dyrektor wyznacza termin posiedzenia mediacyjnego i zaprasza do udziału w nim upoważnionych przedstawicieli organów pozostających w sporze; jeżeli podczas trzech kolejnych posiedzeń organy pozostające w sporze nie osiągną porozumienia, spór rozstrzyga dyrektor kierując się zasadą obiektywizmu oraz dobrem przedszkola i jego wychowanków; decyzja dyrektora jest ostateczna;
  5) w przypadku sporu między dyrektorem a pozostałymi organami przedszkola, obowiązkiem organów pozostających w sporze jest przystąpienie do próby zawarcia porozumienia; w tym celu organy pozostające w sporze ustalają termin wspólnego posiedzenia w razie nieosiągnięcia porozumienia podczas dwóch kolejnych posiedzeń, każdemu organowi pozostającemu w sporze przysługuje prawo skierowania sprawy do organu prowadzącego lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny, zależnie od kompetencji;
 


DO POBRANIA: