PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO OBOWIĄZUJĄCA OD 17.02.2017r.


                                                                                                                                                                                                                 Załączniki do rozporządzenia Ministra Edukacji
                                                                                            Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. (poz. 356)                                                                                                                                                                                      Załącznik nr 1                                                            
PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO
DLA PRZEDSZKOLI, ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH
W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH ORAZ INNYCH FORM
WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO
 
Podstawa programowa wychowania przedszkolnego wskazuje cel wychowania przedszkolnego, zadania profilaktyczno-wychowawcze przedszkola, oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej i innej formie wychowania przedszkolnego, zwanych dalej „przedszkolami”, oraz efekty realizacji zadań w postaci celów osiąganych przez dzieci na zakończenie wychowania przedszkolnego.
Celem wychowania przedszkolnego jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka. Wsparcie to realizowane jest przez proces opieki, wychowania i nauczania – uczenia się, co umożliwia dziecku odkrywanie własnych możliwości, sensu działania oraz gromadzenie doświadczeń na drodze prowadzącej do prawdy, dobra i piękna. W efekcie takiego wsparcia dziecko osiąga dojrzałość do podjęcia nauki na pierwszym etapie edukacji
ZADANIA PRZEDSZKOLA
1. Wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w                 fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze jego rozwoju.
2. Tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa.
3. Wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej i umiejętności korzystania z rozwijających się                   procesów poznawczych.
4. Zapewnienie prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu przez dzieci doświadczeń, które umożliwią im                     ciągłość procesów adaptacji oraz pomoc dzieciom rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony.
5. Wspieranie samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, dobór treści adekwatnych do poziomu rozwoju dziecka, jego                              możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i rozumowania, z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań.
6. Wzmacnianie poczucia wartości, indywidualność, oryginalność dziecka oraz potrzeby tworzenia relacji osobowych i                              uczestnictwa w grupie.
7. Tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do samodzielności, dbania o zdrowie,                        sprawność ruchową i bezpieczeństwo, w tym bezpieczeństwo w ruchu drogowym.
8. Przygotowywanie do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz dbanie   o zdrowie psychiczne, realizowane                      m.in. z wykorzystaniem naturalnych sytuacji, pojawiających się w przedszkolu oraz sytuacji zadaniowych,
     uwzględniających treści adekwatne do intelektualnych możliwości i oczekiwań  rozwojowych dzieci.
9. Tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość estetyczną, w odniesieniu do wielu                      sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki.
10. Tworzenie warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację otaczającej dziecko przyrody,                                          stymulujących rozwój wrażliwości i umożliwiających poznanie wartości oraz norm odnoszących się do środowiska                               przyrodniczego, adekwatnych do etapu rozwoju dziecka.
11. Tworzenie warunków umożliwiających bezpieczną, samodzielną eksplorację elementów techniki w otoczeniu,                                       konstruowania, majsterkowania, planowania i podejmowania intencjonalnego działania,prezentowania wytworów                                 swojej pracy.
12. Współdziałanie z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami, uznanymi przez rodziców za źródło                          istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków umożliwiających rozwój tożsamości dziecka.
13. Kreowanie, wspólne z wymienionymi podmiotami, sytuacji prowadzących do poznania przez dziecko wartości i norm                         społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa w przedszkolu, inne dorosłe osoby, w tym osoby starsze, oraz                                     rozwijania  zachowań wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju.
14. Systematyczne uzupełnianie, za zgodą rodziców, realizowanych treści wychowawczych o nowe zagadnienia, wynikające z                   pojawienia się w otoczeniu dziecka zmian i zjawisk istotnych dla jego bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju.
15.  Systematyczne wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzące do osiągnięcia przez nie poziomu                          umożliwiającego podjęcie nauki w szkole.
16.  Organizowanie zajęć – zgodnie z potrzebami – umożliwiających dziecku poznawanie kultury i języka mniejszości                                narodowej lub etnicznej lub języka regionalnego – kaszubskiego.
17.  Tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka językiem obcym nowożytnym, chęci                     poznawania innych kultur. 
PRZYGOTOWANIE DZIECI DO POSŁUGIWANIA SIĘ JĘZYKIEM OBCYM NOWOŻYTNYM NIE DOTYCZY:
1)  dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność                                     intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia                               specjalnego wydane ze względu na  niepełnosprawności sprzężone, jeżeli jedną z  niepełnosprawności jest                                             niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym;
2)  dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na inne niż wymienione  w pkt 1                     rodzaje niepełnosprawności, o których mowa w  przepisach wydanych na podstawie art. 127 ust. 19  pkt 2 ustawy z dnia 14                 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r.  poz. 59), oraz jeżeli z indywidualnego programu  edukacyjno –                           terapeutycznego wynika brak możliwości realizacji  przygotowania do  posługiwania się językiem  obcym nowożytnym ze                   względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz  możliwości  psychofizyczne dziecka.
  
OSIĄGNIĘCIA DZIECKA NA KONIEC WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

I. Fizyczny obszar rozwoju dziecka. Dziecko przygotowane do podjęcia nauki w szkole:
1)  zgłasza potrzeby fizjologiczne, samodzielnie wykonuje podstawowe czynności higieniczne;
2)  wykonuje czynności samoobsługowe: ubieranie się i rozbieranie, w tym czynności precyzyjne,  np. zapinanie guzików,                        wiązanie sznurowadeł;
3)  spożywa posiłki z użyciem sztućców, nakrywa do stołu i sprząta po posiłku;
4)  komunikuje potrzebę ruchu, odpoczynku itp.;
5)  uczestniczy w zabawach ruchowych, w tym rytmicznych, muzycznych, naśladowczych, z przyborami lub bez nich;                              wykonuje różne formy ruchu: bieżne, skoczne, z czworakowaniem, rzutne;
6)  inicjuje zabawy konstrukcyjne, majsterkuje, buduje, wykorzystując zabawki, materiały użytkowe, w tym materiał naturalny;
7)  wykonuje czynności, takie jak: sprzątanie, pakowanie, trzymanie przedmiotów jedną ręką i oburącz, małych przedmiotów                    z wykorzystaniem odpowiednio ukształtowanych chwytów dłoni, używa chwytu pisarskiego podczas rysowania, kreślenia                  i pierwszych prób pisania;
8)  wykonuje podstawowe ćwiczenia kształtujące nawyk utrzymania prawidłowej postawy ciała;
9)  wykazuje sprawność ciała i koordynację w stopniu pozwalającym na rozpoczęcie systematycznej nauki czynności                                złożonych, takich jak czytanie i pisanie.
II. Emocjonalny obszar rozwoju dziecka. Dziecko przygotowane do podjęcia nauki w szkole:
1)  rozpoznaje i nazywa podstawowe emocje, próbuje radzić sobie z ich przeżywaniem;
2)  szanuje emocje swoje i innych osób;
3)  przeżywa emocje w sposób umożliwiający mu adaptację w nowym otoczeniu, np. w nowej grupie dzieci, nowej grupie                        starszych dzieci, a także w nowej grupie dzieci i osób dorosłych;
4)  przedstawia swoje emocje i uczucia, używając charakterystycznych dla dziecka form wyrazu;
5)  rozstaje się z rodzicami bez lęku, ma świadomość, że rozstanie takie bywa dłuższe lub krótsze;
6)  rozróżnia emocje i uczucia przyjemne i nieprzyjemne, ma świadomość, że odczuwają i przeżywają je wszyscy ludzie;
7)  szuka wsparcia w sytuacjach trudnych dla niego emocjonalnie; wdraża swoje własne strategie, wspierane przez osoby                          dorosłe lub rówieśników;
8)  zauważa, że nie wszystkie przeżywane emocje i uczucia mogą być podstawą do podejmowania natychmiastowego                                działania, panuje nad nieprzyjemną emocją, np. podczas czekania na własną kolej w zabawie lub innej sytuacji;
9)  wczuwa się w emocje i uczucia osób z najbliższego otoczenia;
10)  dostrzega, że zwierzęta posiadają zdolność odczuwania, przejawia w stosunku do nich życzliwość i troskę;
11)  dostrzega emocjonalną wartość otoczenia przyrodniczego jako źródła satysfakcji estetycznej.
III. Społeczny obszar rozwoju dziecka. Dziecko przygotowane do podjęcia nauki w szkole:
1)  przejawia poczucie własnej wartości jako osoby, wyraża szacunek wobec innych osób i przestrzegając tych wartości,                             nawiązuje relacje rówieśnicze;
2)  odczuwa i wyjaśnia swoją przynależność do rodziny, narodu, grupy przedszkolnej, grupy chłopców, grupy dziewczynek                       oraz innych grup, np. grupy teatralnej, grupy sportowej;
3)  posługuje się swoim imieniem, nazwiskiem, adresem;
4)  używa zwrotów grzecznościowych podczas powitania, pożegnania, sytuacji wymagającej przeproszenia i przyjęcia                               konsekwencji swojego zachowania;
5)  ocenia swoje zachowanie w kontekście podjętych czynności i zadań oraz przyjętych norm grupowych; przyjmuje,                                 respektuje i tworzy zasady zabawy w grupie, współdziała z dziećmi w zabawie, pracach użytecznych, podczas                                       odpoczynku;
6)  nazywa i rozpoznaje wartości związane z umiejętnościami i zachowaniami społecznymi, np. szacunek do dzieci i                                  dorosłych, szacunek do ojczyzny, życzliwość okazywana dzieciom i dorosłym – obowiązkowość, przyjaźń, radość;
7)  respektuje prawa i obowiązki swoje oraz innych osób, zwracając uwagę na ich indywidualne potrzeby;
8)  obdarza uwagą inne dzieci i osoby dorosłe;
9)  komunikuje się z dziećmi i osobami dorosłymi, wykorzystując komunikaty werbalne i pozawerbalne; wyraża swoje                              oczekiwania społeczne wobec innego dziecka, grupy.
IV. Poznawczy obszar rozwoju dziecka. Dziecko przygotowane do podjęcia nauki w szkole:
1)  wyraża swoje rozumienie świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu za pomocą komunikatów                                 pozawerbalnych: tańca, intencjonalnego ruchu, gestów, impresji plastycznych, technicznych, teatralnych,                                               mimicznych, konstrukcji i modeli z tworzyw i materiału naturalnego;
2)  wyraża swoje rozumienie świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu za pomocą języka mówionego,                         posługuje się językiem polskim w mowie zrozumiałej dla dzieci i osób dorosłych, mówi płynnie, wyraźnie, rytmicznie, poprawnie      
wypowiada ciche i głośne dźwięki mowy, rozróżnia głoski na początku i końcu w wybranych prostych fonetycznie słowach;
3)  odróżnia elementy świata fikcji od realnej rzeczywistości; byty rzeczywiste od medialnych, byty realistyczne od fikcyjnych;
4)  rozpoznaje litery, którymi jest zainteresowane na skutek zabawy i spontanicznych odkryć, odczytuje krótkie wyrazy                              utworzone z poznanych liter w formie napisów drukowanych dotyczące treści znajdujących zastosowanie w codziennej                         aktywności;
5)  odpowiada na pytania, opowiada o zdarzeniach z przedszkola, objaśnia kolejność zdarzeń w prostych historyjkach                                obrazkowych, układa historyjki obrazkowe, recytuje wierszyki, układa i rozwiązuje zagadki;
6)  wykonuje własne eksperymenty językowe, nadaje znaczenie czynnościom, nazywa je, tworzy żarty językowe i sytuacyjne,                   uważnie słucha i nadaje znaczenie swym doświadczeniom;
7)  eksperymentuje rytmem, głosem, dźwiękami i ruchem, rozwijając swoją wyobraźnię muzyczną; słucha, odtwarza i tworzy                   muzykę, śpiewa piosenki, porusza się przy muzyce i do muzyki, dostrzega zmiany charakteru muzyki, np. dynamiki, tempa i               wysokości dźwięku oraz wyraża ją ruchem, reaguje na sygnały, muzykuje z użyciem instrumentów  oraz innych źródeł dźwięku;         śpiewa piosenki z dziecięcego repertuaru oraz łatwe  piosenki ludowe; chętnie uczestniczy w  zbiorowym muzykowaniu; wyraża        emocje i zjawiska pozamuzyczne  różnymi środkami aktywności muzycznej; aktywnie słucha muzyki; wykonuje lub rozpoznaje          melodie, piosenki i pieśni, np. ważne dla  wszystkich dzieci w przedszkolu, np. hymn przedszkola, charakterystyczne dla                      uroczystości narodowych (hymn  narodowy), potrzebne do organizacji uroczystości  np. Dnia Babi i Dziadka, święta                             przedszkolaka  (piosenki okazjonalne) i inne; w skupieniu słucha muzyki;
8)  wykonuje własne eksperymenty graficzne farbą, kredką, ołówkiem, mazakiem itp., tworzy proste i złożone znaki, nadając im              znaczenie, odkrywa w nich fragmenty wybranych liter, cyfr, kreśli wybrane litery i cyfry na gładkiej kartce papieru, wyjaśnia              sposób powstania wykreślonych, narysowanych lub zapisanych kształtów, przetwarza obraz  ruchowy na graficzny i   odwrotnie,        samodzielnie planuje ruch przed zapisaniem, np. znaku graficznego, litery i innych w przestrzeni sieci kwadratowej lub liniatury,        określa kierunki i miejsca na kartce papieru;
9)  czyta obrazy, wyodrębnia i nazywa ich elementy, nazywa symbole i znaki znajdujące się w otoczeniu, wyjaśnia ich znaczenie;
10)  wymienia nazwę swojego kraju i jego stolicy, rozpoznaje symbole narodowe (godło, flaga, hymn), nazywa wybrane                               symbole związane z regionami Polski ukryte w podaniach, przysłowiach, legendach, bajkach, np. o smoku  wawelskim, orientuje          się, że Polska jest jednym z krajów Unii Europejskiej;
11)  wyraża ekspresję twórczą podczas czynności konstrukcyjnych i zabawy, zagospodarowuje przestrzeń, nadając znaczenie                      umieszczonym w niej przedmiotom, określa ich położenie, liczbę, kształt, wielkość, ciężar, porównuje przedmioty w swoim                otoczeniu  z uwagi na wybraną cechę;
12)  klasyfikuje przedmioty według: wielkości, kształtu, koloru, przeznaczenia, układa przedmioty w grupy, szeregi, rytmy,                        odtwarza układy przedmiotów i tworzy własne, nadając im znaczenie, rozróżnia podstawowe figury geometryczne (koło,                      kwadrat, trójkąt, prostokąt);
13)  eksperymentuje, szacuje, przewiduje, dokonuje pomiaru długości przedmiotów, wykorzystując np. dłoń, stopę, but;
14)  określa kierunki i ustala położenie przedmiotów w stosunku do własnej osoby, a także w stosunku do innych  przedmiotów,                   rozróżnia stronę lewą i prawą;
15)  przelicza elementy zbiorów w czasie zabawy, prac porządkowych, ćwiczeń i wykonywania innych czynności, posługuje                       się liczebnikami głównymi i porządkowymi, rozpoznaje cyfry oznaczające liczby od 0 do 10, eksperymentuje z                                    tworzeniem kolejnych liczb, wykonuje dodawanie i odejmowanie w sytuacji  użytkowej, liczy obiekty, odróżnia liczenie błędne          od poprawnego;
16)  posługuje się w zabawie i w trakcie wykonywania innych czynności pojęciami dotyczącymi następstwa czasu np. wczoraj,                  dzisiaj, jutro, rano, wieczorem, w tym nazwami pór roku, nazwami dni tygodnia i miesięcy;
17)  rozpoznaje modele monet i banknotów o niskich nominałach, porządkuje je, rozumie, do czego służą pieniądze w gospodarstwie        domowym;
18)  posługuje się pojęciami dotyczącymi zjawisk przyrodniczych, np. tęcza, deszcz, burza, opadanie liści z drzew, sezonowa                      wędrówka ptaków, kwitnienie drzew, zamarzanie wody, dotyczącymi życia zwierząt, roślin, ludzi w środowisku przyrodniczym,          korzystania z dóbr przyrody, np. grzybów, owoców, ziół;
19)  podejmuje samodzielną aktywność poznawczą np. oglądanie książek, zagospodarowywanie przestrzeni własnymi pomysłami               konstrukcyjnymi, korzystanie z nowoczesnej technologii itd.;
20)  wskazuje zawody wykonywane przez rodziców i osoby z najbliższego otoczenia, wyjaśnia, czym zajmuje się osoba  wykonująca         dany zawód;
21)  rozumie bardzo proste polecenia w języku obcym nowożytnym i reaguje na nie; uczestniczy w zabawach, np. muzycznych,                  ruchowych, plastycznych, konstrukcyjnych, teatralnych; używa wyrazów i zwrotów mających  znaczenie dla danej zabawy lub            innych podejmowanych czynności; powtarza rymowanki i proste  wierszyki, śpiewa  piosenki w grupie; rozumie ogólny sens               krótkich historyjek opowiadanych  lub czytanych, gdy są  wspierane np. obrazkami, rekwizytami, ruchem, mimiką, gestami;
22)  reaguje na proste polecenie w języku mniejszości narodowej lub etnicznej, używa wyrazów i zwrotów mających znaczenie w              zabawie i innych podejmowanych czynnościach: powtarza rymowanki i proste wierszyki, śpiewa piosenki; rozumie ogólny sens          krótkich historyjek opowiadanych lub czytanych  wspieranych np. obrazkiem, rekwizytem, gestem; zna godło (symbol) swojej            wspólnoty narodowej lub etnicznej;
23)  reaguje na proste polecenie w języku regionalnym – kaszubskim, używa wyrazów i zwrotów mających znaczenie w zabawie i             innych podejmowanych czynnościach: powtarza rymowanki i proste wierszyki, śpiewa piosenki; rozumie ogólny sens krótkich           historyjek opowiadanych lub  czytanych wspieranych np. obrazkiem, rekwizytem, gestem, zna godło (symbol) swojej wspólnoty         regionalnej – kaszubskiej.

                         
WARUNKI I SPOSÓB REALIZACJI
1. Zgodnie z zapisami dotyczącymi zadań przedszkola nauczyciele organizują zajęcia wspierające rozwój dziecka.  Wykorzystują do       tego każdą sytuację i moment pobytu dziecka w przedszkolu, czyli tzw. zajęcia kierowane i niekierowane. Wszystkie                           doświadczenia dzieci płynące z organizacji pracy przedszkola są efektem  realizacji  programu wychowania przedszkolnego.Ważne     są zatem  zajęcia kierowane, jak i czas spożywania posiłków, czas przeznaczony na odpoczynek i charakter  tego  odpoczynku,             uroczystości przedszkolne, wycieczki, ale i ubieranie, rozbieranie. Bardzo ważna jest samodzielna  zabawa.
2. Przedstawione w podstawie programowej naturalne obszary rozwoju dziecka wskazują na konieczność uszanowania typowych dla        tego okresu potrzeb rozwojowych, których spełnieniem powinna stać się dobrze zorganizowana zabawa, zarówno w budynku              przedszkola, jak i na świeżym powietrzu. Naturalna zabawa  dziecka wiąże się z doskonaleniem motoryki i zaspokojeniem                  potrzeby ruchu, dlatego organizacja zajęć na świeżym powietrzu powinna być elementem codziennej pracy z dzieckiem w każdej        grupie wiekowej.
3. Nauczyciele, organizując zajęcia kierowane, biorą pod uwagę możliwości dzieci, ich oczekiwania poznawcze i potrzeby wyrażania     swoich  stanów emocjonalnych, komunikacji oraz chęci zabawy. Wykorzystują każdą naturalnie pojawiającą się sytuację                     edukacyjną prowadzącą do osiągnięcia dojrzałości szkolnej. Sytuacje edukacyjne wywołane np. oczekiwaniem poznania liter               skutkują zabawami w ich rozpoznawaniu. Jeżeli dzieci  w  sposób naturalny są zainteresowane zabawami prowadzącymi do                 ćwiczeń czynności złożonych, takich jak liczenie, czytanie, a  nawet pisanie, nauczyciel przygotowuje dzieci do  wykonywania            tychże czynności zgodnie z fizjologią i naturą pojawiania się  tychże procesów.
4. Przedszkole jest miejscem, w którym poprzez zabawę dziecko poznaje alfabet liter drukowanych. Zabawa rozwija w dziecku               oczekiwania poznawcze w tym zakresie i jest najlepszym rozwiązaniem metodycznym, które sprzyja jego  rozwojowi. Zabawy           przygotowujące do nauki pisania liter prowadzić powinny jedynie do optymalizacji napięcia  mięśniowego, ćwiczeń planowania         ruchu przy kreśleniu znaków o charakterze literopodobnym, ćwiczeń czytania liniatury, wodzenia po śladzie i zapisu wybranego         znaku graficznego. W trakcie wychowania przedszkolnego dziecko  nie uczy się czynności złożonych z udziałem całej  grupy, lecz      przygotowuje się do nauki czytania i  pisania  oraz  uczestniczy w procesie alfabetyzacji.
5. Nauczyciele diagnozują, obserwują dzieci i twórczo organizują przestrzeń ich rozwoju, włączając do zabaw i doświadczeń                   przedszkolnych potencjał tkwiący w dzieciach oraz ich zaciekawienie elementami otoczenia.
6. Współczesny przedszkolak funkcjonuje w dynamicznym, szybko zmieniającym się otoczeniu, stąd przedszkole powinno                      stać się miejscem, w którym dziecko otrzyma pomoc w jego rozumieniu.
7. Organizacja zabawy, nauki i wypoczynku w przedszkolu oparta jest na rytmie dnia, czyli powtarzających się systematycznie               fazach, które pozwalają dziecku na stopniowe zrozumienie pojęcia czasu i organizacji oraz dają poczucie bezpieczeństwa i                   spokoju, zapewniając mu zdrowy rozwój.
8. Pobyt w przedszkolu jest czasem wypełnionym zabawą, która pod okiem specjalistów tworzy pole doświadczeń rozwojowych             budujących dojrzałość szkolną. Nauczyciele zwracają uwagę na konieczność tworzenia stosownych nawyków ruchowych u                 dzieci, które będą niezbędne, aby rozpocząć naukę w szkole, a także na rolę poznawania wielozmysłowego. Szczególne znaczenie       dla budowy dojrzałości szkolnej mają zajęcia rytmiki, które powinny być prowadzone w każdej grupie wiekowej oraz gimnastyki,       ze szczególnym uwzględnieniem ćwiczeń zapobiegających wadom postawy.
9. Nauczyciele systematycznie informują rodziców o postępach w rozwoju ich dziecka, zachęcają do współpracy w realizacji                   programu wychowania przedszkolnego oraz opracowują diagnozę dojrzałości szkolnej dla tych dzieci, które w danym                           roku mają rozpocząć naukę w szkole.
10.  Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym powinno być włączone w różne działania realizowane            w ramach programu wychowania przedszkolnego i powinno odbywać się przede wszystkim w formie zabawy. Należy stworzyć           warunki umożliwiające dzieciom osłuchanie się z językiem obcym w różnych sytuacjach  życia codziennego. Może to zostać               zrealizowane m.in. poprzez kierowanie do dzieci bardzo  prostych poleceń w języku  obcym w toku różnych zajęć i zabaw,                  wspólną lekturę książeczek dla dzieci w języku obcym, włączanie do zajęć rymowanek, prostych wierszyków, piosenek oraz                materiałów audiowizualnych w języku obcym. Nauczyciel prowadzący zajęcia z dziećmi powinien wykorzystać naturalne                    sytuacje wynikające ze swobodnej zabawy dzieci, aby powtórzyć lub zastosować w dalszej zabawie poznane  przez dzieci słowa          lub zwroty. Dokonując  wyboru języka obcego nowożytnego, do posługiwania  się którym  będą przygotowywane dzieci                      uczęszczające do przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego,  należy brać pod uwagę, jaki język obcy nowożytny          jest nauczany w szkołach podstawowych  na terenie danej gminy.
11.  Aranżacja przestrzeni wpływa na aktywność wychowanków, dlatego proponuje się takie jej zagospodarowanie, które                            pozwoli dzieciom na podejmowanie różnorodnych form działania. Wskazane jest zorganizowanie stałych i                                            czasowych kącików zainteresowań. Jako stałe proponuje się kąciki: czytelniczy, konstrukcyjny,                                                              artystyczny, przyrodniczy. Jako czasowe proponuje się kąciki związane z realizowaną tematyką,                                                              świętami okolicznościowymi, specyfiką pracy przedszkola.
12.  Elementem przestrzeni są także zabawki i pomoce dydaktyczne wykorzystywane w motywowaniu dzieci do  podejmowania               samodzielnego działania, odkrywania zjawisk oraz zachodzących procesów, utrwalania zdobytej wiedzy i umiejętności,                       inspirowania do prowadzenia własnych eksperymentów. Istotne jest, aby każde dziecko miało możliwość korzystania z nich                 bez  nieuzasadnionych ograniczeń czasowych.
13.  Elementem przestrzeni w przedszkolu są odpowiednio wyposażone miejsca przeznaczone na odpoczynek dzieci (leżak,                        materac, mata, poduszka), jak również elementy wyposażenia odpowiednie dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
14.  Estetyczna aranżacja wnętrz umożliwia celebrowanie posiłków (kulturalne, spokojne ich spożywanie połączone z nauką                      posługiwania się sztućcami), a także możliwość wybierania potraw przez dzieci (walory odżywcze i zdrowotne produktów),                a nawet ich komponowania.
15.  Aranżacja wnętrz umożliwia dzieciom podejmowanie prac porządkowych np. po i przed  posiłkami, po zakończonej zabawie,              przed wyjściem na spacer.DO POBRANIA: