PROGRAMY REALIZOWANE W PRZEDSZKOLU


 PRACA OPIEKUNCZO – WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNA PROWADZONA JEST W OPARCIU O NASTĘPUJĄCE PROGRAMY:

PROGRAM WIODĄCY;
 1. “ Wokół przedszkola” – program wychowania przedszkolnego Małgorzaty Kwaśniewskiej, Joanny Lendzion, Wiesławy Żaba – Żabińskiej.   Dostosowany do założeń aktualnej   Podstawy Programowej wychowania  przedszkolnego i zaleceń  MEN.
PROGRAMY WSPOMAGAJĄCE:
 1. “ Program wychowawczy” – Przedszkola Publicznego w Kotorzu Małym opracowany przez    Radę Pedagogiczną przedszkola.
 2. ” Program profilaktyki” – Przedszkola Publicznego w Kotorzu Małym – opracowany przez Radę  Pedagogiczną przedszkola.
 3. Program nauczania języka angielskiego– “ Wokół przedszkola” – program wychowania przedszkolnego Małgorzaty Kwaśniewskiej, Joanny Lendzion, Wiesławy Żaba – Żabińskiej.   Dostosowany do założeń aktualnej   Podstawy Programowej wychowania  przedszkolnego i zaleceń  MEN.
 4. Sprechen, Spielen, Horen- Deutsch im Kindergarten"-program nauczania języka     mniejszości narodowej-języka niemieckiego- autorstwa A.Piechaczek
 5.  Program zajęć logopedycznych 
 6. Kochamy dobrego Boga, Autor: Komisja Wychowania Katolickiego, nr programu KEP, AZ-0-01/10, data zatwierdzenia 9 VI 2010
​PROJEKTY: 
 1. Ogólnopolski projekt edukacyjny “Kubusowi przyjaciele natury”
 2. Ogólnopolski projekt edukacyjny “Sportowa wyprawa”
 3. Regionalny projekt edukacyjny “Mały Opolanin”

      ​
PROGRAM WYCHOWAWCZY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO
W KOTORZU MAŁYM

 
I. Podstawa prawna:  
Program wychowawczy Przedszkola Publicznego w Kotorzu Małym  stworzony jest na bazie podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Program ten opracowany został w wyniku diagnozy potrzeb przedszkola w zakresie działań wychowawczych. Wspomaga pracę nauczyciela i wspiera działania wychowawcze rodziców.
 
Celem programu jest zagwarantowanie dzieciom realizacji ich praw, a przede wszystkim prawo do wychowania w warunkach gwarantujących ukształtowanie prawidłowej postawy dobrego obywatela, członka rodziny, przedszkolaka, dziecka.
 
Charakterystyka programu
 
Celem programu jest świadome wprowadzanie dziecka w system pożądanych zachowań, zapewnienie warunków do pełnego rozwoju osobowego każdego wychowanka, poprawa jakości pracy wychowawczej, uwzględnienie potrzeb społeczności przedszkolnej: dzieci, rodziców, środowiska oraz pracowników. Program zawiera cele, które ukierunkowują działalność nauczyciela oraz wspomagają kształtowanie prawidłowych postaw funkcjonowania dzieci w grupie w oparciu o wzmocnienia pozytywne. Program wychowawczy jest zgodny z podstawą programową wychowania przedszkolnego i zawarty jest w następujących obszarach:
·      Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się
       z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i sytuacjach zadaniowych
·      Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych
       i kulturalnych.
·      Wdrażanie dzieci do utrzymywania ładu i porządku
·      Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych
 
Warunki realizacji
 
Programem wychowawczym objęte są dzieci przedszkolne. Zadania wychowawcze
realizowane będą w sposób ciągły przez wszystkich nauczycieli poprzez odpowiedni dobór
metod i form pracy, literaturę, pomoce dydaktyczne oraz stosowanie środków wychowawczych wzmacniających pozytywne zachowania dzieci. Nauczyciele będą współpracować z rodziną dziecka w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych. Dzieci zaangażują się we wspólne tworzenie i przestrzeganie Kodeksu przedszkolaka. Pracownicy niepedagogiczni będą wspierać działania nauczycieli.
 
Program obejmuje funkcjonowanie dziecka grupie w zakresie podstawowych dziedzin
życia przedszkolnego:  Prawa dziecka:
 
Spośród wielu praw dziecka gwarantowanych w programie wychowawczym przede wszystkim należy wymienić:
- prawo do życia i rozwoju,
- prawo do swobody myśli, sumienia i wyznania,
- prawo do wyrażania własnych poglądów,
- prawo do wolności od przemocy fizycznej, psychicznej, nadużyć seksualnych i
  wszelkiego okrucieństwa,
- prawo do wypoczynku i czasu wolnego,
- prawo do godności i nietykalności osobistej.

II. CELE GŁÓWNE PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO

Kształtowanie prawidłowych postaw funkcjonowania w grupie w oparciu o wzmocnienia pozytywne.
Cele szczegółowe:
1. Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych: 2. Kształtowanie umiejętności społecznych, zgodne funkcjonowanie w grupie: 3. Kształtowanie umiejętności zabawy i pracy w grupie w trakcie zajęć zorganizowanych: 4. Kształtowanie nawyków kulturalnego spożywania posiłków i właściwego zachowania              przy stole: 5. Przestrzeganie umów dotyczących zachowań poza budynkiem przedszkolnym: III. CELE SZCZEGÓŁOWE PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO-OCZEKIWANE                             REZULTATY

Oczekiwane rezultaty:
1. Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych,          dziecko: 2. Kształtowanie umiejętności społecznych, zgodne funkcjonowanie w grupie, dziecko: 3. Kształtowanie umiejętności zabawy i pracy w grupie w trakcie zajęć zorganizowanych,        dziecko: 4. Kształtowanie nawyków kulturalnego spożywania posiłków i właściwego zachowania          przy stole, dziecko: 5. Przestrzeganie umów dotyczących zachowań poza budynkiem przedszkolnym, dziecko:    IV. Formy realizacji:   V. Metody:  VI. Zasady:

Tworząc program wychowawczy przedszkola trzeba się kierować poniższymi zasadami: VII. Normy zachowań obowiązujące w naszym przedszkolu

Normy zachowania się podczas posiłków Normy zachowania się w łazience
 
Mycie rąk:
Higiena potrzeb fizjologicznych: Normy zachowania się w szatni: Normy zachowania się w sali zabaw: Normy zachowań podczas pobytu w ogrodzie przedszkolnym  Normy zachowań podczas wycieczek i spacerów  Normy zachowań obowiązujące podczas imprez , uroczystości, spotkań itp. Staramy się nie mówić głośno, gdy:
Wskazówki dla nauczycieli i rodziców do realizacji programu wychowawczego przedszkola

Kilka praktycznych rad: VIII. Kodeks przedszkolaka
 
1. Wspólnie i zgodnie bawię się z dziećmi.
2.  Potrafię czekać na swoją kolej podczas działalności zabawowej i edukacyjnej.
3.  Szanuję własność cudzą i wspólną.
4.  Wiem, że praca innych jest trudem, który należy szanować i tego samego oczekuję od
     innych.
5.  Do zabawy biorę tylko te zabawki, którymi teraz będę się bawić, a po skończonej
     zabawie odłożę je na miejsce.
6. Bawię się tak, aby nie powodować zagrożenia i przykrości innym.
7. Pomagam innym młodszym i mniej sprawnym kolegom.
8. Próbuję samodzielnie rozwiązywać sytuacje problemowe zgodnie z ogólnie przyjętymi
    normami.
9. Stosuje formy grzecznościowe: proszę, dziękuję, przepraszam itp.
10. Wiem, że w przedszkolu jestem po to, aby zdobyć wiedzę i umiejętności potrzebne mi      w szkole.
W naszym przedszkolu:

DZIECKO:
1. Poznaje swoje prawa i obowiązki.
2. Czuje się bezpieczne.
3. Rozwija się twórczo i jest samodzielne.
4. Ma możliwość indywidualnego rozwoju i osiąga sukces.
5. Uczy się dostrzegać swoje mocne strony.
6. Buduje pozytywny obraz samego siebie.
7. Jest świadome swojej przynależności narodowej.
8. Uczy się dostrzegać potrzeby innych ludzi.
9. Osiąga gotowość szkolną na wysokim poziomie.
 
RODZICE:
1. Uzyskują fachową pomoc pedagogiczną.
2. Otrzymują obiektywną ocenę postępów i niepowodzeń dziecka.
3. Mogą mówić otwarcie o swoich spostrzeżeniach na temat pracy przedszkola.
4. Bezpośrednio rozmawiać z nauczycielem o trudnych sprawach wychowawczych.
5. Mogą czynnie uczestniczyć w życiu przedszkola.
6. Czynnie wspierają przedszkole w jego działaniach,
7. Chętnie współpracują z nauczycielami, oferują wszechstronna pomoc.
 
                      
 PROGRAM PROFILAKTYKI PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO
W KOTORZU MAŁYM
 

PODSTAWA PRAWNA
 
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz.U z 2004 r. Nr. 256, poz. 2572 z póz. zm. ).
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz.U. z 2017r. poz.356)
 
WSTĘP
 
Program profilaktyki przeznaczony jest do realizacji w przedszkolu i w swoim
założeniu obejmuje pracę wychowawczo-profilaktyczną nad całością osobowości dziecka
z uwzględnieniem kształtowania sfery psychicznej, duchowej i fizycznej. Wdrażanie
programu równolegle wśród rodziców i nauczycieli, tworzenie jednorodnego środowiska
wychowawczego jest jedną z najskuteczniejszych metod w profilaktyce wszelkich zachowań patologicznych.
Przedszkole to „placówka przeznaczona dla dzieci od 3 do 6 lat, wspomagająca indywidualny rozwój, zapewniająca opiekę odpowiednią do potrzeb dziecka oraz przygotowująca do nauki w szkole”(MEN, Dz.U.Nr61, poz.624) . Zadaniem przedszkola jest zapewnienie dzieciom właściwych warunków rozwoju fizycznego, umysłowego, emocjonalnego i społecznego jak i również przygotowanie dziecka do nauki w szkole.
Ponadto przedszkole poza edukacją i wychowaniem dzieci, powinno także prowadzić działania profilaktyczne, tzn. zapewniające dzieciom zdrowie i bezpieczeństwo w każdym podejmowanym działaniu. Profilaktyka w przedszkolu ma zapobiegać wszelkim niepożądanym zjawiskom w tymże rozwoju.
Niniejszy program profilaktyczny przedszkola ma za zadanie uświadomić dzieci w wieku przedszkolnym o istniejących w życiu ludzkim zagrożeniach oraz wyposażyć je w umiejętności radzenia sobie z nimi. Obowiązkiem każdej osoby dorosłej, zwłaszcza nauczycieli jest stwarzanie każdego dnia warunków sprzyjających kształtowaniu postaw odpowiedzialności za życie własne oraz innych.
 
1.     CELE SZCZEGÓŁOWE: 
1. Tworzenie warunków sprzyjających bezpieczeństwu dzieci i zachowaniu ich zdrowia.
2. Kształtowanie nawyków higienicznych i zachowań prozdrowotnych.
3. Tworzenie warunków sprzyjających spontanicznej i zorganizowanej aktywności
    ruchowej dziecka.
2. Charakterystyka programu:
Program profilaktyczny dla Publicznego Przedszkola w Kotorzu Małym jest zgodny z podstawą programową wychowania przedszkolnego zatwierdzoną przez MENiS  /Rozporządzenie z dnia 26 lutego 2002r / i powstał w oparciu o program wychowania przedszkolnego  „Nasze przedszkole” autorstwa  Małgorzaty Kwaśniewskiej i Wiesławy Żaba-Żabińskiej. Program posiada jasno sprecyzowany cel ogólny i cele szczegółowe, które będą osiągane poprzez odpowiednio dobrane metody i formy pracy z dzieckiem, a także dzięki doborowi treści nauczania oraz  stworzeniu optymalnych  warunków do ich realizacji. W programie ujęte są także przewidywane osiągnięcia dzieci. Program „ Nasze przedszkole” został zatwierdzony przez Radę Rodziców przy Publicznym Przedszkolu w Kotorzu Małym.
 
3.  Zadania do realizacji:
 1. Bezpieczeństwo dziecka na drodze
 2. Bezpieczeństwo dziecka w czasie zabawy
 3. Postępowanie w razie zgubienia się dziecka
 4. Postępowanie w razie zmian warunków atmosferycznych
 5. Kształtowanie właściwych postaw wobec zwierząt i roślin
 6. Kształtowanie właściwych postaw wobec obcych ludzi
 7. Zapobieganie pożarom
TREŚCI PROGRAMOWE FORMY REALIZACJI PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA
Bezpieczeństwo dziecka na drodze
 1. Poznawanie zasad ruchu drogowego dotyczących prawidłowego i bezpieczne-go poruszania się po ulicach i drogach
 2. Poznanie sytuacji zagrażających bezpieczeństwu
 3. Nieoddalania się od rodziców w miejscach publicznych
 4. Bawienie się w miejscach niedozwolonych np. przy ruchliwej ulicy

 
Dziecko potrafi właściwie zachować się na drodze jak również podczas korzystania ze środków transportu    (przechodzenie tylko w miejscach dla pieszych, przechodzenie zdecydowanym krokiem, przechodzenie prawą stroną chodnika).
Rozumie konieczność zapinania pasów i siedzenia w foteliku podczas jazdy samochodem, zachowania ostrożności przy wysiadaniu z samochodu.
Stosowanie różnorodnych elementów odblaskowych.
 
 
Bezpieczeństwo dziecka w czasie zabawy
 1. Wybieranie bezpiecznego miejsca do zabaw
 2.  Zapoznanie z terenem przedszkola-plac zabaw, pomieszczeniami przedszkola, sprzętami, narzędziami i sposobem korzystania z nich
 3.  Bezpieczne korzystanie ze sprzętu sportowego, przyborów , narzędzi, urządzeń znajdujących się na placu zabaw
 4. Informowanie nauczyciela o wszystkich sytuacjach budzących wątpliwości i obawy
Dziecko zna pomieszczenia przedszkolne i ich przeznaczenie, potrafi zgodnie bawić się i współdziałać w zespole.
Potrafi przewidzieć skutki wynikające z niebezpiecznych zabaw  i zachowań
 
Postępowanie w razie zgubienia się
 1. Znajomość imienia , nazwiska, adresu zamieszkania
Umiejętne zachowanie w razie zgubienia się w tłumie, w sklepie na imprezie.
Posługiwanie się własnym imieniem , nazwiskiem, adresem zamieszkania.
 
Postępowanie w razie zmian warunków atmosferycznych
 1. Poznanie zasad odpowiedniego zachowania się podczas burzy, huraganu
 2. Poznanie zasad odpowiedniego ubioru do panującej pogody
Wie jak zachować się podczas burzy, huraganu.
Ubiera się odpowiednio do warunków pogodowych, wie jak zapobiegać przemarznięciu/ przegrzaniu.
 
Kształtowanie właściwych postaw wobec zwierząt i roślin
 1. Poznanie sytuacji zagrażających bezpieczeństwu:
       a)  zbliżania się do                          nieznanych zwierząt                  zwłaszcza psów
Rozumienie zakazu zbliżania się do nieznanych zwierząt: nie dotyka zwierząt, zwłaszcza dzikich.
Wie, że nie należy karmić bez zgody/ drażnić zwierząt.
Rozumie, że nie należy brać do ust nieznanych owoców, spotkanych roślin.
Potrafi reagować i informować dorosłych, jeśli zauważy sytuację spożywania przez inne dzieci owoców, roślin spotkanych w ogrodzie przedszkolnym, na spacerze, wycieczce.
 
 
Kształtowanie właściwych postaw wobec obcych ludzi
 1. Zachowanie ostrożności w kontaktach z obcymi
 2. Poznanie zasad zagrażających bezpieczeństwu:
     a)  rozmawiania z obcymi                ludźmi (niepodawanie                danych osobowych oraz              nieprzekazywalnie                      informacji na temat                    rodziny
      b) odchodzenia z nimi
Zachowanie ostrożności w kontaktach z osobami obcymi np. Nie przyjmowanie od nich prezentów, pokarmów, odmawiania pójścia na spacer, nie otwieranie drzwi nieznajomym, przestrzeganie zakazu wsiadania do pojazdów osób nieznajomych.
Nie oddalanie się bez zgody i wiedzy dorosłych.
Wie jak zachować się ze strony zaczepki obcej osoby.
Potrafi w sytuacji zagrożenia poinformować o niej rodziców, nauczycieli.
Zna rodzaje niebezpieczeństw grożących dziecku: zły dotyk, przemoc, agresja.
 
Zapobieganie pożarom
 1. Poznanie  sytuacji zagradzających bezpieczeństwu:
      a)  zabaw różnymi źródłami             ognia, które mogą być               przyczyną pożaru
Unikanie zabawy zapałkami, rozpalania ognisk w lesie mogących być przyczyną pożarów.
Bezzwłoczne opuszczanie miejsca zagrażającego bezpieczeństwu np. pożar-poinformowanie o tym osoby dorosłej.
Dziecko zna przyczyny i zasady ochrony przeciwpożarowej.
Zna numery alarmowe.
 
4. Metody i formy realizacji programu
A. METODY B. FORMY
 


 DO POBRANIA: