PROCEDURA PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI
Załącznik do Zarządzenia nr 4
Dyrektora Przedszkola Publicznego
w Kotorzu Małym
z dnia 31.01.2012 r.

PROCEDURA PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA
DZIECI Z PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO 
W KOTORZU MAŁYM

 

1. Cel procedury

Celem niniejszej procedury jest zapewnienie dziecku bezpiecznych warunków przebywania w Przedszkolu Publicznym w Kotorzu Małym.

2. Zakres procedury

Niniejszy dokument reguluje zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z Przedszkola Publicznego w Kotorzu Małym.

3. Osoby podlegające procedurze

Do przestrzegania niniejszej procedury zobowiązani są rodzice dziecka bądź jego prawni opiekunowie oraz nauczyciele i pracownicy Przedszkola.

4. Opis procedury

4.1 Procedura przyprowadzania dziecka do Przedszkola

4.2 Procedura odbierania dziecka z Przedszkola

      Osoby upoważnione do obioru dziecka z Przedszkola

      Zasady odbierania dziecka z Przedszkola

     Postępowanie w przypadku nieodebrania dziecka z Przedszkola

5. Postanowienia końcowe

6. Podstawa prawna
DO POBRANIA: